Privacyverklaring Applicatie

Spreekuur.nl vergemakkelijkt het contact tussen patiënt en zorgverlener op de huisartsenpost. Via een gebruiksvriendelijke vragenlijst kunt u uw vraag of probleem voorleggen aan de zorgverlener. Ook kunt u foto’s naar de zorgverlener sturen. De zorgverlener gebruikt Spreekuur.nl voor het stellen van een eerste diagnose en om u van adviezen te voorzien. Spreekuur.nl is ondersteunend aan de te verlenen zorg: indien uw vraag daartoe aanleiding geeft zal de zorgverlener u uitnodigen voor een persoonlijk consult.

 

Spreekuur.nl is ontwikkeld door Topicus Healthcare B.V. Topicus zorgt ook voor het beheer en het onderhoud van deze app. DigiDok B.V. heeft de vragenlijsten binnen Spreekuur.nl ontwikkeld en is continu bezig met het optimaliseren van het gebruikersgemak van de vragenlijsten en de diagnostiek via de vragenlijsten. Uw zorgverlener gebruikt Spreekuur.nl om informatie met u uit te wisselen en zorg te verlenen.

 

Spreekuur.nl wordt u aangeboden door uw huisartsenpost of huisartsenpraktijk. Het aanbieden van functionaliteiten en verwerken van data noodzakelijk voor het aanbieden van deze functionaliteiten zal door Topicus Healthcare B.V. gedaan worden in opdracht van uw huisartsenpost of huisartsenpraktijk.

 

Bij het gebruik van Spreekuur.nl zijn privacy- en gebruiksvoorwaarden van toepassing welke in dit document zijn vastgelegd. Voor de verwerking van gegevens door Topicus Healthcare B.V. en DigiDok ten behoeve van het gebruik en verbeteren van Spreekuur.nl vragen we u apart om toestemming. U kunt hieronder lezen hoe Topicus en DigiDok met uw gegevens omgaan. Uw zorgverlener heeft een eigen privacyverklaring.

 

Topicus

Topicus Healthcare B.V. is in het kader van gegevensverwerking namens uw zorgverlener verwerker van de Spreekuur.nl gegevens. Topicus Healthcare B.V. is verwerker voor de gegevens doorgifte en opslag in het kader van de zorgrelatie tussen patiënt en zorgverlener. Uw zorgverlener (de huisartsenpost) wordt onder Algemene Verordening Gegevensbescherming de verantwoordelijke genoemd. Topicus Healthcare B.V. wordt daarbij de verwerker genoemd.

 

Contactgegevens Topicus Healthcare B.V. Singel 25, 7411 HW Deventer. Te bereiken via support@spreekuur.nl

 

Grondslag

Uw zorgverlener verwerkt uw (gezondheids)gegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming, dan wel omdat dit als noodzakelijk onderdeel van uw behandelovereenkomst wordt gezien. De verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidszorg of het beheren van gezondheidszorgstelsels.

 

Topicus verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 1. de gegevensuitwisseling via Spreekuur.nl (communicatie tussen u en uw zorgverlener, opslag van uitgewisselde gegevens in Spreekuur.nl);
 2. de verwerking van Spreekuur.nl gegevens in uw medisch dossier
 3. het ondersteunen van de zorgverlener bij het gebruik van Spreekuur.nl (het gebruik, het waarborgen en verbeteren van de werking van Spreekuur.nl, het waarborgen van de beveiliging van Spreekuur.nl).

 

De gegevensuitwisseling via Spreekuur.nl

 

Om gegevensuitwisseling via Spreekuur.nl mogelijk te maken, worden uw gegevens op de volgende wijze verwerkt:

 • Bij het aanmaken van een Spreekuur.nl account worden de door u ingevulde gegevens opgeslagen bij bijbehorend account. Inloggen met uw Spreekuur.nl account kan middels een eigen gekozen wachtwoord en gebruikersnaam (inclusief 2-factor authenticatie) of DigiD. De door u ingevulde gegevens zijn:
 1. NAW-gegevens: benodigd voor het vergewissen, zodat uw zorgverlener met een zekere mate van zekerheid de identiteit van u als zorgvrager kan bepalen
 2. BSN: om te voldoen aan de wettelijke verplichting van dossiervoering is uw zorgverlener verplicht de uitkomst van het Spreekuur.nl consult op te nemen in uw medisch dossier. Hiervoor is een BSN benodigd om te garanderen dat het consult in het juiste medisch dossier opgenomen wordt.
 3. Naam van uw eigen huisarts: Uw eigen huisarts is verantwoordelijk voor uw zorg. Hiervoor dient hij op de hoogte te zijn van de gemaakte afspraken tussen u en de zorgverlener van de huisartsenpost (bv. voorgeschreven medicatie). Deze terugkoppeling wordt gedaan tenzij u aangeeft dit niet te willen. Binnen de Spreekuur.nl applicatie wordt u hier op geattendeerd en heeft u de mogelijkheid om de zorgverlener van de huisartsenpost aan te geven deze terugkoppeling niet toe te staan.
 4. Telefoonnummer en e-mailadres: om u te attenderen op nieuwe meldingen van uw zorgverlener. Denk hierbij aan een e-mailnotificatie wanneer u een nieuw bericht hebt gekregen in Spreekuur.nl.
 • Gegevens die u zelf invoert via Spreekuur.nl (de keuzes die u maakt bij het invullen van de vragenlijsten en de gegevens die u invoert in de open invulvelden, die u verzendt) worden opgeslagen op een beveiligde server onder verantwoording van Topicus Healthcare B.V.
 • Uw zorgverlener van de huisartsenpost krijgt toegang tot de door u ingevulde gegevens, wanneer u er in Spreekuur.nl zelf voor kiest om contact op te nemen met uw zorgverlener. Ook heeft de huisarts de mogelijkheid om direct met u te communiceren via de chatfunctie van Spreekuur.nl.
 • Topicus Healthcare B.V. heeft geen toegang tot de foto’s, video’s en de inhoud van het chatconsult.

 

De verwerking van uw gegevens in uw medisch dossier

 

Alle gegevens gegenereerd via SPREEKUUR worden opgeslagen bij uw Spreekuur.nl account. Uw zorgverlener bij de huisartsenpost is verplicht om het consult te verwerken in uw medisch dossier, welke altijd door u op te vragen is bij uw zorgverlener.

 

Het ondersteunen van de zorgverlener bij het gebruik van Spreekuur.nl

 

Topicus Healthcare B.V. verwerkt uw data namens uw zorgverlener om het gebruik van Spreekuur.nl te waarborgen en te verbeteren, waaronder:

 • Meta-data van uw Spreekuur.nl gebeurtenissen (aanmaken account, inloggen, foto’s opsturen, chatten) voor rapportagedoeleinden
 • Opslag van geanonimiseerde logbestanden bij foutmeldingen

 

DigiDok

Als u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor het verbeteren van de werking van Spreekuur.nl dan verstrekt Topicus gepseudonimiseerde gegevens aan DigiDok. DigiDok is voor deze verwerking verwerkingsverantwoordelijke.

 

Topicus pseudonomiseert de gegevens door rapportages en gegevens te verstrekken a.d.h.v. een uniek en anoniem ‘Spreekuur ID’.

 

De volgende gegevens worden aan DigiDok verstrekt:

 • Gegevens uit de vragenlijst;
 • De door de arts gestelde diagnose;
 • Het door de arts opgestelde behandelplan.
 • Meta-data SPREEKUUR: datum en tijdstip van processen (inloggen, vragenlijst starten, vragenlijst afronden, starten chat, eerste reactie in de chat, afronden chat)

 

Foto’s, filmbeelden en gegevens uit de Spreekuur.nl-chat worden niet verstrekt aan DigiDok.

 

Topicus draagt er zorg voor dat de gegevens die Topicus aan DigiDok verstrekt, door DigiDok niet zelfstandig te herleiden zijn tot individuele gebruikers van Spreekuur.nl. Voor vragen die specifiek zijn op uw gegevens of voor het uitoefenen van uw rechten kunt u zich in eerste instantie wenden tot Topicus of tot uw zorgverlener.

 

Contactgegevens DigiDok: DigiDok BV, Padualaan 8 3584CH Utrecht, info@digidok.nl.

 

DigiDok verwerkt de aan haar verstrekte gepseudonimiseerde gegevens op de volgende wijze:

 • Analyse van de wijze waarop gebruikers de vragenlijst hebben ingevuld;
 • Analyse van de uitkomst van de vragenlijst in relatie tot de uiteindelijk gestelde diagnose

 

DigiDok gebruikt de gepseudonimiseerde gegevens gedurende 5 jaar. Na 5 jaar worden de gegevens geanonimiseerd / vernietigd.

 

Derden

Voor de goede werking van Spreekuur.nl kan Topicus derden (verwerkers en/of subverwerkers) inschakelen. Met deze verwerkers heeft Topicus een verwerkersovereenkomst gesloten. In deze verwerkersovereenkomst is vastgelegd hoe de verwerker om moet gaan met gegevens.

 

Beveiligingsmaatregelen

Topicus neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking te beschermen. Topicus is ISO 27001 (informatiebeveiliging) gecertificeerd. Topicus is daarnaast gecertificeerd volgens NEN7510 (opslag van medische gegevens). Spreekuur.nl is CE gecertificeerd.

 

De beveiligingsmaatregelen bestaan onder meer uit:

 • Versleutelde overdracht van gegevens;
 • Versleutelde opslag van gebruikersgegevens;
 • Autorisatiematrix voor medewerkers Topicus, en beperking rechten door gebruik rechtengroepen;
 • Screening van medewerkers Topicus;
 • Geheimhoudingsplicht voor medewerkers Topicus;
 • Logging van activiteiten;

 

Bij vragen kunt u contact opnemen via fg.healthcare@topicus.nl

 

Uw rechten

 • Intrekken van eerder gegeven toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan intrekking van de toestemming ongemoeid. Toestemming intrekken kan door uw verzoek te sturen naar support@spreekuur.nl.

 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u daarnaast de volgende rechten:

 • Recht op inzage. U kunt ons vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op vergetelheid. U kunt ons vragen om de gegevens die wij over u verwerken te wissen.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te corrigeren of aan te vullen.
 • Het recht op dataportabiliteit. U kunt ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.
 • Het recht op beperking van de verwerking. U kunt ons vragen om gegevens beperkter te verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. U kunt bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Bij het verwijderen van gegevens uit Spreekuur.nl geldt dat de inhoud van de gesprekken zichtbaar blijft voor de zorgverlener. Indien u wil dat gegevens bij uw zorgverlener verwijderd worden moet u deze contacteren.
 • Topicus Healthcare B.V. is verwerkingsverantwoordelijke voor uw Spreekuur.nl account. Als u wil dat het account verwijderd wordt kunt u zich ook rechtstreeks tot Topicus Healthcare b.v. wenden.

 

Functionaris Gegevensbescherming

Topicus heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld om toezicht te houden op de verwerkingen die door Topicus worden gedaan.

 

De FG is te bereiken via FG.healthcare@topicus.nl

 

Het indienen van een klacht

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 933374, 2509 AJ Den Haag.

 

Ook heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een online klachtenportaal: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

Topicus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen deze privacyverklaring. Bekijkt u daarom regelmatig deze privacyverklaring.

 

Gebruikersvoorwaarden

De volgende bepalingen bevatten de Gebruikersvoorwaarden die gelden voor het gebruik van de app Spreekuur.nl.

 

1. Definities

 • In deze Gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:
 • Aanbieder: Topicus Healthcare B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (7411 HW) Deventer aan de Singel 25, met KvK-nummer: 64768147.
 • Content: data (zoals documenten, gegevens of informatie) ten behoeve van digitale consultvoering waartoe Gebruiker toegang heeft als onderdeel van de Software, waaronder begrepen vragen, adviezen en medische informatie en alle teksten en afbeeldingen en video’s die in voornoemde zaken zijn vervat.
 • Gebruikersvoorwaarden: de voorwaarden en condities uit dit document.
 • Gebruiker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Software van Aanbieder.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke en aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op) (1) auteursrechten, (2) modelrechten (3) merkrechten, (4) handelsnaamrechten, (5) databankrechten, (6) octrooirechten, (7) knowhow en (8) bedrijfsgeheimen, waaronder begrepen alle bevoegdheden (waaronder in ieder geval begrepen het recht op openbaar maken en verveelvoudigen) die de betreffende nationale en internationale regelgeving daaraan toekent of nog zal toekennen.
 • Schriftelijk: communicatie via schriftelijke (al dan niet elektronische) middelen, zoals brief en/of e-mail.
 • Software: de computerprogrammatuur die Aanbieder aan Gebruiker verschaft met de naam SPREEKUUR, inclusief alle onderdelen en elementen waar de Software uit is opgebouwd (maar uitgezonderd de Content), zoals graphic user interfaces, vormgevingen, handleidingen, documentatie en alle teksten en afbeeldingen die in voornoemde zaken zijn vervat.
 • User Generated Content: data (zoals documenten, gegevens of informatie) die door Gebruiker aan de Software wordt toegevoegd, zoals antwoorden, omschrijvingen en foto’s.
 • Zorgverlener: de partij die middels de Software op medisch gebied advies verleent aan Gebruiker.

 

1. Toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden

 • Door gebruik te maken van de Software, aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van de Gebruikersvoorwaarden.

 

1. Gebruik van de Software

 • Het doel van de Software is het faciliteren van digitale consultvoering tussen de Zorgverlener en de Gebruiker.
 • Gebruiker is gerechtigd om van de Software gebruik te maken overeenkomstig het doel van de Software als omschreven in het voorgaande artikellid en op een wijze zoals bepaald in de Gebruikersvoorwaarden.
 • Gebruiker erkent dat de Software uitsluitend een platform is dat gebruikt kan worden voor het in artikel 3.1. genoemde doel. Aanbieder is uitdrukkelijk niet betrokken bij de (medische) informatie, diagnoses of adviezen die verstrekt worden aan Gebruiker middels de Software, noch is Aanbieder verantwoordelijk voor de juistheid daarvan. In het geval van vragen, onduidelijkheden of klachten ten aanzien van verkregen (medische) informatie, diagnoses of adviezen dient Gebruiker zich te allen tijde tot de Zorgverlener te wenden.
 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het (correcte) gebruik van de Software en voor het (juist en volledig) opvolgen van (medische) informatie, diagnoses of adviezen door Gebruiker.
 • Aanbieder heeft geen controle over of verantwoordelijkheid ten aanzien van de elektronische communicatienetwerken waarmee Gebruiker verbinding maakt met de Software.
 • Gebruiker erkent en stemt ermee in:
 • dat de informatie die Gebruiker aan Aanbieder verstrekt bij registratie volledig, correct en actueel is;
 • geen toegang tot de Software te verschaffen aan anderen;
 • geen toegang te zullen verkrijgen (of een poging daartoe te doen) tot de Software anders dan door de interface die Aanbieder aan Gebruiker ter beschikking stelt;
 • geen beveiliging in de Software te omzeilen (waaronder begrepen een beveiliging die tot doel heeft Content af te schermen of een kopieerbeveiliging);
 • geen activiteiten te ondernemen die de Software verstoren of onderbreken;
 • de inloggegevens horende bij het account dat Gebruiker gebruikt om de Software te gebruiken (zoals gebruikersnaam en wachtwoord), geheim te houden, niet met derden te delen en te voorkomen dat derden van de gegevens kennis kunnen nemen;
 • dat hij ten opzichte van Aanbieder, andere gebruikers en derden volledig verantwoordelijk is voor alle activiteiten die met gebruikmaking van zijn account plaatsvinden.

 

 • Indien Gebruiker zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van zijn inloggegevens of van zijn account, zal Gebruiker Aanbieder hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen via e-mail: support@spreekuur.nl. Gebruiker zal eventuele instructies van Aanbieder met betrekking tot het account opvolgen.
 • In geval van vragen of klachten over de Software kan Gebruiker een e-mail sturen naar: support@spreekuur.nl.

 

1. Content en User Generated Content

 • Aanbieder verricht geen enkele controle, preventief noch achteraf, ter zake van de Content of User Generated Content. Aanbieder zoekt op geen enkele wijze naar feiten of omstandigheden die op onrechtmatige activiteiten zouden kunnen duiden.
 • Voor zover de Software hyperlinks naar websites, informatie of overige content van derden bevat, oefent Aanbieder daar geen controle op uit. Aanbieder is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor externe websites, informatie of overige content of de (on)bereikbaarheid ervan.
 • Bij het gebruik van de Software dient Gebruiker de rechten en de gerechtvaardigde belangen van derden te allen tijde te respecteren.
 • Meer in het bijzonder is het Gebruiker niet toegestaan User Generated Content openbaar te maken en/of te verveelvoudigen via de Software indien daarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten die niet aan Gebruiker toekomen of die inbreuk maken op de privacy van derden en Gebruiker geen toestemming daarvoor heeft verkregen van rechthebbende(n) c.q. de betroffen derden.
 • Gebruiker vrijwaart Aanbieder tegen iedere vordering en/of andere juridische maatregelen van derden indien Gebruiker User Generated Content heeft openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd via de Software:
 • waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten die niet aan Gebruiker toekomen en Gebruiker geen toestemming heeft van de rechthebbende(n) om deze User Generated Content op die wijze te gebruiken;
 • die de eer of goede naam van een derde aantast of in strijd is met de openbare orde of de goede zeden;
 • waarvan het gebruik in strijd is met enige wet- en regelgeving.

 

 • Indien een derde aan Aanbieder kenbaar heeft gemaakt dat een Gebruiker inbreuk maakt op zijn rechten, dan wel onrechtmatig jegens hem handelt, en het voor Aanbieder voldoende aannemelijk is dat de User Generated Content jegens de derde inbreukmakend dan wel onrechtmatig zou kunnen zijn en dat deze daardoor schade kan lijden, dan kan Aanbieder aan deze derde informatie verstrekken over de bewuste Gebruiker die de rechten van de derde heeft geschonden.

 

1. Intellectuele Eigendomsrechten

 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Software en de Content zullen bij Aanbieder en zijn licentiegevers (blijven) berusten. De Gebruikersvoorwaarden houden expliciet geen overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker in. Door Aanbieder wordt enkel een niet-exclusieve licentie verleend aan Gebruiker voor het gebruik van de Software en de Content overeenkomstig de Gebruikersvoorwaarden.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om de Software of Content openbaar te maken en/of te verveelvoudigen anders dan door het gebruik van de Software door de Gebruiker overeenkomstig deze Gebruikersvoorwaarden. Dit is alleen anders indien het medische informatie, diagnoses of adviezen van de Zorgverlener betreft en dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het opvolgen van dergelijke diagnoses of adviezen of het nemen van maatregelen in het kader daarvan.
 • Het is Gebruiker niet toegestaan om enige aanpassingen of wijzigingen te verrichten ten aanzien van de Software.
 • Gebruiker stemt ermee in eigendomsaanduidingen (zoals auteursrecht- of merkaanduidingen) die aan de Software zijn verbonden of daarin zijn vervat niet te zullen verwijderen, onleesbaar te maken of te veranderen.
 • Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de User Generated Content zullen bij de Gebruiker en zijn licentiegevers (blijven) berusten. De Gebruikersvoorwaarden houden expliciet geen overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht aan Aanbieder in.
 • Gebruiker verstrekt Aanbieder een onbeperkte, wereldwijde, niet-exclusieve licentie om van de User Generated Content gebruik te maken voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van Gebruiker van de Software of het doel als omschreven in artikel 3.1. van deze Gebruikersvoorwaarden.

 

1. Beëindiging overeenkomst Gebruiker en Aanbieder of gebruik Software

 • Gebruiker mag het gebruik van de Software op ieder moment staken. Gebruiker hoeft Aanbieder hiervan niet op de hoogte te stellen.
 • Aanbieder kan op ieder moment zonder Schriftelijke vooraankondiging de overeenkomst zoals neergelegd in de Gebruikersvoorwaarden met Gebruiker beëindigen en Gebruiker de toegang tot de Software ontzeggen indien:
 • Gebruiker in strijd handelt met een bepaling in de Gebruikersvoorwaarden;
 • Gebruiker heeft gehandeld op een wijze die suggereert dat Gebruiker niet van plan is of niet in staat is om het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden na te komen;
 • Aanbieder vereist is dit te doen als gevolg van wetgeving of een uitspraak van een terzake bevoegde instantie;
 • de Zorgverlener van Gebruiker besluit om af te zien van het gebruik van de Software; of
 • het aanbieden van de Software door Aanbieder volgens Aanbieder niet langer commercieel haalbaar is.

 

 • In het geval Aanbieder gebruik maakt van de optie als omschreven in het voorgaande artikellid, is hij in geen geval gehouden tot het vergoeden van enige schade of kosten van Gebruiker.

 

1. Functionaliteit en updates Software

 • Gebruiker gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de Software geheel op eigen risico is en dat de Software in de huidige staat (‘as is’) en in de beschikbare staat (‘as available’) worden aangeboden.
 • Aanbieder verstrekt uitdrukkelijk geen garanties van welke aard dan ook op de Software.
 • Als gevolg van de voortdurende innovatie van de Software aanvaardt Gebruiker de mogelijkheid dat de vorm en aard van de Software van tijd tot tijd kan veranderen, zonder dat Aanbieder dit vooraf Schriftelijk aan Gebruiker hoeft aan te kondigen.
 • De Software kan van tijd tot tijd automatisch updates van Aanbieder downloaden en installeren. Deze updates zijn bedoeld om de Software te verbeteren, uit te breiden en verder te ontwikkelen en kunnen worden geleverd in de vorm van bugfixes, verbeterde functionaliteit en/of nieuwe versies van de Software. Gebruiker stemt ermee in zulke updates te ontvangen en geeft Aanbieder toestemming deze aan Gebruiker te leveren.

 

1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

 • Naast hetgeen in het voorgaande bepaald ten aanzien van de aansprakelijkheid van Aanbieder (waaronder begrepen in de artikelen 3.3., 3.4., 4.2., 7.3., 8.1. en 8.3. van deze Gebruikersvoorwaarden) is Aanbieder jegens Gebruiker evenmin aansprakelijk voor enige schade van welke aard en op wat voor grond dan ook, waaronder begrepen aan zijn apparaten (zoals een smartphone of tablet) of computersystemen, die Gebruiker lijdt als gevolg van onder meer:
 • zijn gebruik van de Software;
 • wijzigingen in de Software of enige permanente of tijdelijke onbereikbaarheid of opschorting van de Software;
 • de verwijdering of beschadiging van Content of User Generated Content;
 • de nalatigheid van Gebruiker in het verstrekken van de juiste accountgegevens aan Aanbieder; of
 • zijn nalatigheid in het vertrouwelijk houden van zijn inloggegevens.

 

1. Wijzigingsbevoegdheid

 • Aanbieder is gerechtigd om deze Gebruikersvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De wijziging c.q. aanvulling van de Gebruikersvoorwaarden zal door Aanbieder aan Gebruiker kenbaar worden gemaakt via de Software of per e-mail met gebruikmaking van het e-mailadres dat door Gebruiker als laatste aan Aanbieder is verstrekt.
 • De gewijzigde c.q. aangevulde Gebruikersvoorwaarden treden in werking op een door Aanbieder nader te bepalen tijdstip.
 • Na het kenbaar maken van de gewijzigde c.q. aangevulde Gebruikersvoorwaarden, kan Gebruiker deze gewijzigde c.q. aangevulde Gebruikersvoorwaarden aanvaarden conform de in deze Gebruikersvoorwaarden voorgeschreven wijze. Aanvaardt Gebruiker de gewijzigde c.q. aangevulde Gebruikersvoorwaarden niet, dan wordt de relatie tussen Aanbieder en Gebruiker met betrekking tot de Software automatisch beëindigd op de datum waarop de gewijzigde c.q. aangevulde Gebruikersvoorwaarden in werking treden en is Gebruiker vanaf die datum niet langer gerechtigd gebruik te maken van de Software.

 

1. Slotbepalingen

 • Afwijking van en aanvulling op deze Gebruikersvoorwaarden zijn slechts geldig voor zover Gebruiker en Aanbieder dit Schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien mocht blijken dat een bepaling in deze Gebruikersvoorwaarden ongeldig of nietig is, dan wordt die bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden verwijderd zonder de rechtsgeldigheid van de rest van de Gebruikersvoorwaarden aan te tasten. De overblijvende bepalingen blijven van kracht, waarbij Gebruiker en Aanbieder een nieuwe bepaling zullen overeenkomen die zo dicht mogelijk bij de intentie van de ongeldig of nietig verklaarde bepaling komt.
 • Op de Gebruikersvoorwaarden en de relatie tussen Gebruiker en Aanbieder is Nederlands recht van toepassing.

Deel deze pagina:

Ga naar de inhoud