Privacy

Algemeen

Medi-Mere houdt zich aan de gestelde AVG wet, ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie geven over uw identiteit zoals uw naam, (e-mail) adres, telefoonnummer, leeftijd, geboorteplaats en BSN nummer. Medi-Mere verwerkt persoonsgegevens van:

 • Patiënten
 • Zorgverleners (verwijzers, specialisten,verloskundigen etc.)
 • Medewerkers van leveranciers, onderzoekers van wetenschappelijk onderzoek
 • Sollicitanten

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijken Medi-Mere is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt: Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en
 • voorlichting.
 • voor werving en selectie
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

 

Verwerking van persoonsgegevens door Medi Mere

Medi Mere verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Deze grondslagen zijn:

 • Door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG)
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lig 1 sub b AVG)
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG)
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG)
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG)
 • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Medi Mere of van een derde (artikel 6 lid1 sub f AVG)

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen.
 • Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijken Medi-Mere. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Content website

Deze website bevat content van derde partijen, zoals widgets, plug-ins of embedded content.

 1. Een Widget voor de uitslagen van Qualiview.
 2. Een Widget voor de weergave van de telefonische drukte op het communicatie centrum.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. Ook heeft u het recht om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dien als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens om gaan.

 

Wijziging in privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op de website van Medi Mere. Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

Cookiestatement

Cookies

De Huisartsenpraktijken Medi-Mere maakt op deze website gebruik van een session cookie en van session storage. Session cookies zijn functionele cookies, bedoeld om de website goed te laten werken. Voor het gebruik van session cookies is het niet vereist om de internetgebruiker eerst om toestemming te vragen. Deze cookies bevatten elke keer dat u de website bezoekt een ander, tijdelijk nummer. De session cookies worden na het afsluiten van uw browser verwijderd.

 

JavaScript

Een session cookie gebruiken we om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.
Een session cookie gebruiken we om te controleren of uw apparaat, zoals uw computer, laptop of smartphone, JavaScript ondersteunt. JavaScript zorgt er onder meer voor dat u uitklapmenu’s ziet op de website. Als uw apparaat geen JavaScript ondersteunt, wordt de website niet op de juiste manier weergegeven.

 

Session storage

Session storage is een vorm van tijdelijke opslag van gegevens, net als session cookies dat zijn. Wij gebruiken session storage alleen om informatie over de structuur van de website op te slaan in uw browser. Session storage zorgt ervoor dat u makkelijk door de lijst met onderwerpen op de website kunt klikken of swipen. Hierbij worden geen persoonsgegevens van u verwerkt.

 

Websitestatistieken

Wij gebruiken het statistiekenprogramma GoogleAnalytics om te analyseren welke pagina’s het meest bezocht worden, hoe bezoekers op onze website zijn gekomen en welke zoektermen er gebruikt worden in onze zoekmachine.

 

Duur van de opslag

Hiertoe verzamelen wij, net als elke website, IP-adressen van onze bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles worden 5 dagen op de webserver bewaard zodat ze beschikbaar zijn. Daarna blijven de logfiles 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en worden ze ook alleen daarvoor bekeken.
Huisartsenpraktijken Medi-Mere heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken.
Wij verzamelen de volgende gegevens met de logfiles:

 • cookies;
 • IP-adres;
 • user agents (browsers, operating system);
 • gebruikte zoektermen om via externe zoekmachines op onze website te komen;
 • gebruikte zoektermen in de zoekmachine op de website zelf;
 • gebruikte links binnen de website;
 • gebruikte links om op onze website te komen.

Deze gegevens haalt GoogleAnalytics uit de logfiles van de webserver. Deze logfiles blijven 31 dagen in de database staan. Daarna worden ze verwijderd. Er blijft dan alleen een geaggregeerde (samengevoegde) logfile over. Die geeft ons een jaarrapportage over het websitebezoek.

Deel deze pagina:

Ga naar de inhoud